Sở Tư pháp Bình Định: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX)

Thứ sáu - 25/08/2023 16:10 60 0
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 25/8/2023 để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX).
Với mục đích, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định rõ những nội dung công việc, trách nhiệm và phương thức tiến  hành trong việc thực hiện những nội dung, hình  thức công khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của công  chức, viên chức, đảng viên; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, đảng viên chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Về nội dung Kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ, như:
Một là, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 36- CT/TU và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, của công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân được biết, đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công chức, viên chức, đảng viên, nhất là công chức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai,  minh bạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Sở Tư pháp gắn với công tác dân vận chính quyền nhằm tiếp tục cụ  thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân  thụ hưởng” sát với thực tiễn. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa công chức, viên chức, đảng viên với Nhân dân. 
Ba là, thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vấn đề dư luận quan tâm.
Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham  gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm giải quyết, kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng khác.
Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm công chức, viên  chức, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin kết quả xử lý công chức, viên chức, đảng.
Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Tư pháp cũng đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung trong Kế hoạch. Giao Văn phòng Sở chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Tác giả bài viết: Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây