Sở Tư pháp Bình Định: Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Thứ tư - 08/03/2023 10:02 210 0
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 07/3/2023 thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023.
Với mục đính triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận trong mỗi công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó tác động làm chuyển biến lề lối làm việc của công chức, viên chức và người lao động theo hướng hiệu quả, gần dân, tích cực chống các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.
Về nội dung Kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ, như:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Đề án văn hóa công vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo quy định; phối hợp Công đoàn cơ sở giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, chế độ chi tiêu, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ đối với người lao động.
Công tác tuyên truyền, quán triệt: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình phối hợp số 04/CTrPH/UBND-BDVTU và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Về thực hiện cải cách hành chính; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính Sở Tư pháp Bình Định năm 2023; nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo công khai, công bằng trong tổ chức thực hiện; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan Sở. Vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua. Qua đó, bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu, điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Về công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh: Phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Về Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân. Thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực; hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Bố trí thời gian đối thoại với nhân dân để tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân.
Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Tư pháp cũng đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung trong Kế hoạch. Giao Văn phòng Sở chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

Tác giả bài viết: Việt Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây