Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Thứ hai - 17/04/2023 09:58 59 0
Ngày 03/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cụm khối thi đua, các doanh nghiệp trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
2. Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung thi đua thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,0%-7,5%, trong đó: Nông lâm, thủy sản tăng 3 -3,2%, Công nghiệp và xây dựng tăng 9,0-9,5% (công nghiệp tăng 9,5-9,7%, xây dựng tăng 8-9,1%), Dịch vụ tăng 7,9-8,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9%); quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; đúng định hướng, mục đích và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
3. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.
4. Thi đua triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; thi đua triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ và sự hài lòng của người dân.
5. Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; thi đua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội.
6. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. 
7. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; thi đua thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi đua cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, tăng thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.
9. Các sở, ban, ngành, địa phương thi đua thực hiện đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá” với tinh thần dành 60 - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, công việc thường xuyên theo ngành, lĩnh vực và địa phương, còn lại dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2023./.

Tác giả bài viết: B.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây