TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp về kết quả thanh tra hành chính đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và hồ sơ, tài liệu thu thập được. Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 09/KL-TTra đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Tại Kết luận Giám đốc Sở đã nêu những ưu điểm, tồn tại và một số biện pháp xử lý như sau:

Qua công tác thanh tra đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác trợ giúp pháp lý và công tác tài chính năm 2018. Nhìn chung, Trung tâm và các Chi nhánh thực hiện tương đối tốt về công tác trợ giúp pháp lý, các hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý có lưu trữ, việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng Trung tâm và các Chi nhánh có cử người để tham gia thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý đúng theo quy định và đã kịp thời giải quyết các yêu cầu của người yêu cầu trợ giúp pháp lý; công tác phòng, chống tham nhũng có triển khai thực hiện, đến nay chưa để xảy ra hành vi tham nhũng; công tác tài chính được thể hiện trên sổ sách kế toán và các chứng từ thanh quyết toán.Tuy nhiên, qua công tác thanh tra 04 lĩnh vực nêu trên, Trung tâm có một số tồn tại, hạn chế sau:

1. Lĩnh vực tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Qua thanh tra năm 2018, Trung tâm không có tiếp nhận đơn, tuy nhiên qua kiểm tra thực hiện việc lập, quản lý, sử dụng các loại sổ thì Trung tâm chưa mở các loại sổ như: Sổ tiếp công dân; sổ tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; sổ giải quyết đơn khiếu nai, tố cáo là chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật tiếp công dân.

 2. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Đối với công tác công khai ngân sách:

 Trung tâm có thực hiện công khai việc phân bổ dự toán ngân sách hàng năm, quyết toán kinh phí nguồn ngân sách nhà nước trong các cuộc họp của cơ quan theo quy định. Tuy nhiên, việc công khai chưa thực hiện đúng theo mẫu quy định được ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Đối với công táckê khai tài sản, thu nhập:

 Các nội dung công khai trong bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập chưa kê khai đầy đủ và kê khai chưa đúng quy định, cụ thể: Tại điểm 9, Mục II của mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập hướng dẫn: Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát sinh, sáng chế, các khoản thu nhập khác”, có trường hợp người kê khai còn để trống không kê khai hoặc có kê khai nhưng chỉ khai phần thu nhập của mình mà không kê khai phần thu nhập của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên là chưa đúng theo hướng dẫn; Tại bản kê khai tài sản thu nhập của ông Lê Thành Sơn kê khai tại điểm 1 và điểm 2, Mục III có kê khai: sữa chữa từ nhà cấp 4 thành nhà cấp 3, tăng quyền sử dụng đất do thừa kế. Tuy nhiên, trong biên bản kê khai, thu nhập của cơ quan không có ghi tăng, không thay đổi về tài sản thu nhập của Lê Thành Sơn.

- Trong năm 2018, Trung tâm chưa có ban hành văn bản để triển khai thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

3. Lĩnh vực hoạt động trợ giúp pháp lý:

- Đối với tham gia tố tụng:

+ Một số hồ sơ lưu biên bản làm việc giữa trợ giúp viên và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý viết biên bản còn sơ sài, hồ sơ lưu còn thiếu Bản án của Tòa án.

+ Một số đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, người yêu cầu trợ giúp pháp lý chưa thực hiện ký đơn theo quy định và nội dung vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý chưa ghi rõ nội dung vụ việc để được trợ giúp pháp lý miễn phí mà chỉ ghi: Đề nghị Trung tâm cử người bào chữa cho tôi tại phiên Tòa là chưa đúng theo quy định mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

+ Hồ sơ không có lưu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý.

+ Một số hồ sơ còn lưu trùng các loại giấy tờ, tài liệu làchưa thực hiện đúng theoĐiều 16 của Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanquy định: Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ được kết thúc, người lập hồ sơ có trách nhiệm: Xem xét loại ra khỏi hồ sơ: Bản trùng, bản nháp, bản thảo nếu đã có bản chính (trừ bản thảo về vấn đề quan trọng có ghi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan hoặc ý kiến góp ý của các cơ quan hữu quan hoặc bản thảo mà người lập hồ sơ thấy cần thiết phải giữ lại), bản chụp văn bản, tài liệu tham khảo xét thấy không cần phải lưu giữ”.

- Đối với tư vấn pháp luật:

+ Tư vấn pháp luật tại trụ sở của Trung tâm: Trung tâm có mở sổ theo dõi tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý, các vụ việc tư vấn tại trụ sở được tư vấn ngay cho người yêu cầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra sổ theo dõi tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý, Trung tâm có ghi chép các thông tin vụ việc của người đến yêu cầu trợ giúp pháp lý nhưng việc ghi chép một số thông tin vụ việc còn sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung tại các mục theo mẫu quy định (cụ thể: các mục ngày thụ lý; họ tên, tuổi, địa chỉ người yêu cầu trợ giúp pháp lý; trợ giúp viên pháp lý) và kết quả tư vấn bằng hình thức pháp luật tại trụ sở không có lưu Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc văn bản tư vấn pháp luật.

+ Tư vấn pháp luật thông qua trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở:Hầu hết các hồ sơ trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở không lưu danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định tại điểm d, Điều 2, mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

 + Một số hồ sơ lưu trữ chưa lưu đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu theo quy định như: Biên bản trợ giúp pháp lý, danh sách người tham dự trợ giúp pháp lý hoặc nghe nói về chuyên đề pháp luật tại buổi trợ giúp pháp lý, công văn của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi về Trung tâm và Chi nhánh đề nghị trợ giúp pháp lý.

 + Một số các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ chưa thực hiện việc đánh số thứ tự là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 39 của Luật trợ giúp pháp lý.

4. Lĩnh vực tài chính:

- Một số giấy tự báo xăng xe làm chứng từ thanh toán còn sửa nhiều bằng bút chì

 - Số tiền duyệt chi trong giấy đi đường không khớp với chứng từ thanh toán, cụ thể: Giấy đi đường đi trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Ân Nghĩa ngày 01, 02 tháng 3 năm 2018 duyệt chi 02 ngày là 320.000 đồng nhưng chứng từ thanh toán 240.000 đồng; Giấy đi đường đi trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Ân Sơn ngày 19, 20 tháng 3 năm 2018 duyệt chi 02 ngày là 320.000 đồng nhưng chứng từ thanh toán 240.000 đồng.

 - Một số chứng từ thanh toán các đợt trợ giúp pháp lý lưu động không lưu danh sách những người tham gia trợ giúp pháp lý trong đợt lưu động.

 - Một số Lệnh điều xe ô tô, nội dung ghi chở đoàn đi công tác trợ giúp pháp lý nhưng không có xác nhận của người đi xe.

- Thực hiện ký kết Hợp đồng thuê xe ô tô đi công tác giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với Hợp tác xã VTCG 19/5 ở Tuy Phước, Tuy nhiên, trong hợp đồng không ghi thời gian, địa điểm cụ thể đi công tác mà trong hợp đồng chỉ nêu chung là đi từ Quy Nhơn đến các huyện trong tỉnh.

Qua công tác thanh tra, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong 04 lĩnh vực nêu trên. Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định nghiêm túc, tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm đã để xảy ra những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, yêu cầu Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại gửi đến Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định.Nếu hết thời hạn 30 ngày mà Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chưa khắc phục thì tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.


Đặng Văn Phú  (Cập nhật ngày 23-07-2019)    Các tin liên quan:
  Thực hiện việc đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Định (04-07-2019)
  Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 – 2023 (17-06-2019)
  Công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (28-05-2019)
  Một số điểm mới cần lưu ý khi thực hiện Báo cáo thống kê đối với Công tác Bổ trợ Tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (17-05-2019)
  Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành Văn phòng luật sư Võ Luật (06-05-2019)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 triển khai công tác năm 2020
 • Triển khai công tác tư pháp năm 2020
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Chung khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự
 • Vòng sở khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự (cụm 1)
 • Vòng sở khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự (cụm 1)
 • Vòng sở khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự (cụm 2)
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu pháp luật về nghĩa vụ quân sự (cụm số 2)
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)
 • Đồng chí Lê Văn Toàn Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 • Hội thao (Giải kéo co) Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2019
 • Hội thao (Giải kéo co) Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định năm 2019
 • Chung kết Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019 đó là 04 đội thi đến: Huyện Vĩnh Thạnh, huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu trao giấy chứng nhận Đội thi đạt giải nhất cho huyện Vĩnh Thạnh
 • Khối Thi đua Nội chính tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đặng Thị Hoa Phượng
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn phát biểu khai mạc cuộc thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội thi
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Các đội tham gia Cuộc thi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
 • Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm 2019 - 2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 -2022
 • Sở Tư pháp, Công ty TNHH Vinatex Bồng Sơn tổ chức Lễ kết nghĩa với thôn 3, xã An Quang, huyện An Lão
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Chi hội Luật gia năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO

 

Thông báo tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở Tư pháp

Danh sách các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2020

Danh sách tập sự người hành nghề đấu giá

- Thông báo số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng của Sở Tư pháp Bình Định

- Các tổ chức đấu giá tài sản/Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Danh sách cấp thẻ đấu giá viên

- Thông báo số 11591/PC03-DD8 ngày 12/11/2019 về việc ngăn chặn chuyển dịch tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

Thông báo về việc ngăn chặn chuyển dịch tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản 

- Thông báo lựa chọn tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, kèm theo hợp đồng thực hiện TGPL

- Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

- Thông báo về việc lựa chọn Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

- V/v kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

- Danh sách Trợ giúp viên pháp lý trên địa bàn tỉnh

- Danh sách Giám định viên tư pháp

- Các tổ chức Giám định tư pháp công lập

     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Tìm hiểu pháp luật truc tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 1662110
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp