TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
1. Kết quả đã đạt được

Để tổ chức triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh; Sở Tư pháp, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện củng cố kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã; hàng năm tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác chứng thực cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại địa phương.

Sở Tư pháp cũng đã xây dựng kế hoạch và hàng năm tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực tại phòng tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã nhằm chấn chỉnh, uốn nắn công tác chứng thực để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê từ các địa phương, từ 10/04/2015 (ngày Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ có hiệu lực pháp luật) đến ngày 30/6/2018, kết quả thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh như sau:

- 11 Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 71.455 bản, số lệ phí thu được 297.059.000 đ; thực hiện 48 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, số tiền lệ phí thu được 540.000 đ, thực hiện 13.434 việc chứng thực chữ ký của người dịch số tiền lệ phí thu được 134.510.000 đ, thực hiện chứng thực 269 hợp đồng, giao dịch, số tiền lệ phí thu được 19.460.000 đ;

- 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 3.699.837 bản, số lệ phí thu được 14.322.304.800 đ; thực hiện 74.182 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản, số tiền lệ phí thu được 922.916.880đ; thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch 44.769 việc, số tiền lệ phí thu được 2.175.343.000 đ.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác chứng thực theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, trong quá trình thực hiệncó một số vướng mắc, hạn chế như sau:

- Điều 25Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, quy định không được chứng thực những loại giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng quy định: “UBND cấp xã nơi người bán, cho, tặng xe đăng ký thường trú chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe”; tại Điểm g, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2015 của Bộ Công an quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật về Chứng thực”, theo quy định của 02 Thông tư trên cho phép việc mua bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng, ôtô, xe máy (về bản chất là 1 loại hợp đồng giao dịch dân sự) được thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký. Do đó, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT và Thông tư số 15/2014/TT-BCA không đảm bảo phù hợp, thống nhất với nguyên tắc chứng thực tại Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- Về trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch, tại Khoản 1 Điều 36Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây: dự thảo hợp đồng, giao dịch; Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực; Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó”.Tuy nhiên không hướng dẫn rõ ràng, cụ thể  giấy tờ thay thế để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng là những loại giấy tờ nào?Vì vậy, đã gây khó khăn, lúng túng cho việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ yêu cầu chứng thực các hợp đồng, giao dịch dẫn đến việc sai sót hoặc nhũng nhiễu của cán bộ, công chức làm công tác chứng thực.

 - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủchưa quy định cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục chứng thực văn bản thuận thỏa thuận phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản khai nhận di sản. Do đó gây khó khăn, lúng túng cho Phòng Tư pháp, UBND cấp xã khi giải quyết hồ sơ yêu cầu chứng thực các loại giao dịch trên.

- Tại Khoản 3,Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CPquy định: Không được chứng thực chữ ký nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ XHCN Việt Nam; xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân”. Quy định này sẽ không phát sinh vướng mắc, nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký vào được lập bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu giấy tờ, văn bản đó được lập bằng tiếng nước ngoài thì người thực hiện chứng thực không có trình độ ngoại ngữ để có thể hiểu được nội dung của giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực để giải quyết hay từ chối thực hiện chứng thực, do đó dẫn đến việc người thực hiện chứng thực vi phạm điều cấm theo quy định.

- Biên chế, cơ sở vật chất ở một số địa phương còn hạn chế; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm của một số cán bộ, công chức làm công tác chứng thực còn chưa đáp ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Lĩnh vực chứng thực cùng lúc chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Hôn nhân – gia đình và rất nhiều các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực chứng thực chưa được quy định rõ ràng, cụ thể, đồng bộ nên dẫn đến việc cơ quan thực hiện chứng thực gặp khó khăn, lúng túng trong tiếp nhận và giải quyết công việc này.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Chứng thực;

- Hàng năm, Bộ Tư pháp có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về chứng thực nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp thực hiện công tác chứng thực;

- Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Tài chính cần có quy định trích tỷ lệ phần trăm để lại từ ngồn thu lệ phí chứng thực, để thực hiện chế độ đãi ngộ, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác chứng thực, nhằm động viên, khuyến khích họ làm việc;

- Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải cần thiết sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/07/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng và Điểm g, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2015 của Bộ Công an cho đảm bảo phù hợp nguyên tắc Bộ Luật dân sự năm 2015; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ;

- Đề nghị Bộ Tư pháp cần có giải pháp để bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực của Phòng Tư pháp, UBND cấp xã giải quyết hồ sơ cho công dân nhanh chóng, thuận lợi, chính xác và hiệu quả hơn./.


Trương Hoài Nam  (Cập nhật ngày 03-12-2018)    Các tin liên quan:
  Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành (03-12-2018)
  Ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên (05-11-2018)
  Kết quả kiểm tra Công ty TNHH Đấu giá tài sản Bắc Nam (31-10-2018)
  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất hợp tác xã Bình Minh, phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn (19-10-2018)
  Thêm một cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh (08-10-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 1175565
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp