TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Lịch công tác tuần
Danh bạ điện thoại và Email
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 07/CT-UBND), ngày 15/6/2018 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP về việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND. Theo đó, mục đích, yêu cầu, một số nội dung tập trung triển khai thực hiện như sau:

Thứ nhất,về mục đích:Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 35 - CT/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đảm bảo phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong Sở Tư pháp được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Tư pháp.

Thứ hai, về yêu cầu: Thực hiện dân chủ tại Sở Tư pháp phải đảm bảo công khai, minh bạch. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phòng chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ ba,về một số nội dung tập trung triển khai thực hiện như sau:

Một là,công tác tuyên truyền, phổ biến: Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp các văn bản chỉ đạo, nhằm nâng cao, tạo chuyển biến về mặt nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động đối với công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể các văn bản sau: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 và Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 29/3/2018 và Công văn số 53-CV/TU ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch của UBND tỉnh, Công văn số 718/SNV-XDCQ ngày 06/6/2018 của Sở Nội vụ.

Hai là,công tác kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:Rà soát kiện toàn, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban thanh tra nhân dân; thông qua việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu; đảm bảo các ý kiến tham gia, đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động phải được xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời, thỏa đáng, thông báo công khai theo đúng quy định của pháp luật.

Ba là,Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản liên quan đến hoạt động nội bộ và trong công tác phối hợp giải quyết công việc với công dân, cơ quan phù hợp với các quy định của pháp luật mới thay đổi hoặc mới sửa đổi, bổ sung;thực hiện công khai, minh bạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Chương trình trọng tâm công tác tư pháp hàng năm, kế hoạch công tác tư pháp hàng tháng, hàng quý, hàng năm; thực hiện công khai tài chính theo quy định; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức, đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ và đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản: Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể phù hợp với các quy định của pháp luật mới thay đổi hoặc mới sửa đổi, bổ sung.  Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiện toàn Tổ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo nội dung Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy, thường xuyên thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của công dân đối với chất lượng dịch vụ công của Sở Tư pháp. Trên cơ sở ý kiến phản hồi của công dân cải thiện chất lượng phục vụ.

Bốn là,công tác thi đua khen thưởng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua năm 2018 của Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-KVTĐDHMTTN ngày 20/3/2018 của Khu vực thi đua, Kế hoạch số 43/KH-KTĐNC ngày 09/4/2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua năm 2018; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.


Trần Minh Hồng  (Cập nhật ngày 01-10-2018)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp Bình Định: Trực báo công tác Tư pháp quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2018 (24-09-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức họp trực báo công tác tư pháp tháng 8 và triển khai công tác tư pháp tháng 9 năm 2018 (23-08-2018)
  Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (06-08-2018)
  Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh (27-07-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 (20-07-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2018
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp
 • Các Tập thể nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc năm 2018
 • Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định
 • Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm năm 2018
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ sở dử liệu TTHC
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Luật Việt Nam
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 1203680
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp