TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Để tổ chức, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 21/06/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1. Mục đích và yêu cầu của việc ban hành Kế hoạch

Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Xác định cụ thể nội dung công việc cần phải triển khai, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

2. Nội dung phân công trách nhiệm của các sở, ngành và UBND các huyện thị xã, thành phố

- Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định tại Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Tổ chức tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho đảm bảo phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017,Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/05/2018 của Bộ Tư pháp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra; xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh

- Sở Tài chính giúp UBND tỉnh bố trí kinh phí để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí để giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện; phối hợp với các sở, ban, ngành bố trí kinh phí giải quyết bồi thường đối với trường hợp được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

- Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí bồi thường, thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường đối với trường hợp được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; thống kê, báo cáo số liệu thực hiện bồi thường tại cơ quan, đơn vị mình để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ;củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế tại các sở, ban, ngành tỉnh để làm công tác bồi thường của Nhà nước.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chỉ đạo Phòng Tài chính và UBND các xã, phường, thị trấn tại địa phương bố trí kinh phí bồi thường từ ngân sách địa phương theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; định kỳ thực hiện thống kê, báo cáo số liệu thực hiện bồi thường tại địa phương cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ./.


Trương Hoài Nam  (Cập nhật ngày 27-06-2018)    Các tin liên quan:
  Giám đốc Sở Tư pháp ban hành kết luận thanh tra hành chính đối với Phòng công chứng số 2 tỉnh Bình Định (26-06-2018)
  Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (26-06-2018)
  Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động Văn phòng Luật sư Phú Hải (15-06-2018)
  Tiến hành thanh tra hành chính tại Phòng công chứng số 2 tỉnh Bình Định (08-06-2018)
  Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia Thành phố Quy Nhơn (31-05-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 1162158
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp