TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh Bình Định được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai sót và định hướng công tác từ cơ sở. Công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai công việc theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, sát với điều kiện thực tế. Một số mặt công tác có kết quả nổi bật như sau:

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên các lĩnh vực được thực hiện theo Kế hoạch, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả nhằm phát hiện ra những văn bản trái pháp luật, chồng chéo. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng số văn bản quy phạm pháp luật ở 03 cấp trên địa bàn tỉnh chủ trì soạn thảo đã được ban hành 1.174 văn bản QPPL, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm 2017, tham gia thẩm định 79 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2017, tham gia góp ý 43 dự thảo văn bản, tăng 02 dự thảo so với cùng kỳ năm 2017, tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã tự kiểm tra 4.511 văn bản, trong đó phát hiện trái pháp luật 03 văn bản, đã xử lý 02 văn bản, số văn bản quy phạm pháp luật tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền: 1.420 văn bản,trong đó phát hiện trái pháp luật 35 văn bản, đã xử lý 35 văn bản.

Công tác PBGDPL đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo Kế hoạch,nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hành vi của người dân nói chung, đặc biệt là người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật đã được nâng lên đáng kể; người dân đã có ý thức hơn trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm,… góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phổ biến pháp luật trực tiếp được 4.264 cuộc,có 1.264.097lượt người tham dự, phát hành 15.000 cuốn Bản tin Tư pháp (số 1, 2,3) và 10.000 cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp pháp luật, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xây dựng 06 số Tạp chí truyền hình “Pháp luật và đời sống”, tổ chức 59 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 49.376 lượt người tham dự; số tài liệu được phát hành miễn phí 59.572 bản.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đổi mới, đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong các hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, đến nay các vụ việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh do Sở Tư pháp thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý chưa có vụ việc nào phát sinh khiếu nại. Nhiều lĩnh vực pháp luật được tổ chức theo dõi tình hình thi hành với những kiến nghị, đề xuất kịp thời đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền nhằm đảm bảo các văn bản pháp luật được ban hành phù hợp điều kiện thực tiễn của xã hội và được tổ chức thi hành theo đúng quy định và có hiệu quả.  Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư pháp đã tham mưu, đề xuất hướng xử lý đối với 31 vụ việc vi phạm hành chính; trong đó, nhiều nhất là các vụ việc VPHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thương mại, môi trường.

Công tác đăng ký hộ tịch ngày càng được hiện đại hoá, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và giảm thiểu sai sót. Trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 16 trường hợp, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2017, đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 04 trường hợp, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2017, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 104 trường hợp, tăng 20,93% so với cùng kỳ năm 2017, đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 23.658 trường hợp, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017, đăng ký khai tử tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 5.515 trường hợp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017, đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 6.613 cặp, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2017, số phiếu Lý lịch tư pháp đã cấp là 4.054 phiếu, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục chuyển biến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Bổ trợ tư pháp được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện được 353 việc, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2017; tổng doanh thu 112.596.000 đồng, tăng 73,2% so với cùng lỳ năm 2017. Tổng số việc đã công chứng là 35.012 việc, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2017; chứng thực là 66.276 việc, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phí công chứng thu được là 12.213.087.480 đồng, tăng 44,1%  so với cùng kỳ năm 2017 và chứng thực là 433.473.600 đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thực hiện 874 cuộc đấu giá thành, tăng 653% so với cùng kỳ năm 2017; tổng số phí đấu giá thu được là 1.502.396.963 đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân và cán bộ, các ngành, các cấp trong tỉnh; giải tỏa một số vướng mắc pháp luật của nhân dân trong cuộc sống thường ngày ngay tại cơ sở. Góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương và nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Trong 06 tháng đầu năm 2018, thực hiện TGPL 1.418 vụ việc cho 1.418 người có yêu cầu được TGPL, đạt tỷ lệ 66% so với kế hoạch năm 2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai sót và định hướng công tác từ cơ sở. Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức và có nhiều biện pháp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức 04 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong đó có 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực công chứng và 02 cuộc thanh tra về lĩnh vực luật sư. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực công chứng, với số tiền 1.500.000 đồng.

Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đã được chuẩn hóa, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt.

Nhìn chung, công tác tư pháp đã đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, của tỉnh và ở cơ sở về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Có được những kết quả nêu trên, trước hết là ngành Tư pháp Bình Định tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.


B.H  (Cập nhật ngày 26-06-2018)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp Bình Định: Sơ kết công tác bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2018 (05-06-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chứcc họp trực báo công tác tư pháp tháng 5 và triển khai công tác tư pháp tháng 6 năm 2018 (22-05-2018)
  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định (15-05-2018)
  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định làm việc với Sở Tư pháp (08-05-2018)
  Sở Tư pháp Bình Định: Trực báo công tác Tư pháp Quý I và xác định nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 (23-03-2018)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 1162133
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp