TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Ngày 17/6/2010, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp (gọi tắt là Thông tư 11/2010/TTLT-BTP-BNV). Từ khi thực hiện nhiệm vụ tự chủ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Bình Định từng bước được củng cố về tổ chức và nâng cao dần về số lượng cũng như chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, để bảo đảm quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp phù hợp với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, cần phải nghiên cứu xây dựng Thông tư mới hướng dẫn về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Sở Tư pháp Bình Định tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Thông tư Liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 4649/BTP-TCCB ngày 05/10/2017. Theo đó, qua hơn 07 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV, nhìn chung việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp đã tạo ra sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; quản lý, sử dụng biên chế; quản lý, sử dụng,  kiểm soát chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.  

Khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế, tài chính đã tạo được sự chủ động trong việc sử dụng biên chế, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao, phí, lệ phí hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Việc thực hiện chế độ tự chủ cũng tăng cường tính chủ động của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý nhân sự và quản lý tài chính, tạo chuyển biến lớn trong cách nghĩ, cách làm của người đứng đầu đơn vị, mạnh dạn quyết định những công việc có lợi cho đơn vị trong khuôn khổ pháp luật, thẩm quyền được giao và nguồn kinh phí được cấp; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng các dịch vụ công...

Hiện nay, Sở Tư pháp Bình Định có 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, với tổng số biên chế giao là 52 biên chế (Phòng Công chứng số 1: 08 biên chế; Phòng Công chứng số 2: 05 biên chế; Phòng Công chứng số 3: 05 biên chế; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: 08 biên chế; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 26 biên chế). Trong đó, có 03 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên; 01 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 01 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều cơ cấu có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng; Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm. Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, có lãnh đạo quản lý cấp Phòng thuộc Trung tâm và Trưởng các Chi nhánh.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV, ngày 03/6/2011 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1223/QĐ-CTUBND quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp (gọi tắt là Quyết định 1223). Theo đó, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng thực tế xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; căn cứ kế hoạch biên chế và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cử viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; trình Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức tại đơn vị; nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức tại đơn vị. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, Quyết định 1223 bộc lộ nhiều nội dung chưa phù hợp. Vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 1223. Ngày 03/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp thay thế Quyết định 1223.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như đơn vị sự nghiệp chưa hoàn toàn chủ động thực hiện quy định Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV; công táctuyển dụng, sử dụng biên chế còn phụ thuộc ở địa phương.

Thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV, Sở Tư pháp Bình Định đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau: Hiện nay chế độ đãi ngộ đối với người lao động đang làm công tác trong ngành Tư pháp chưa đồng bộ, còn bất cập như một cử nhân Luật ra trường được tuyển dụng công chức thì được hưởng lương và phụ cấp công vụ, đối với công chức là thanh tra Tư pháp thì được hưởng lương và phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi. Trong khi đó, để được bổ nhiệm các chức danh Trợ giúp viên pháp lý, Công chứng viên, Đấu giá viên phải qua đào tạo nghiệp vụ bổ trợ tư pháp và thực hiện tập sự mới đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nhưng cũng chỉ hưởng lương và phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 15-25% lương; đối với các chức danh nghề nghiệp, ngoài yêu cầu trình độ cử nhân Luật bắt buộc phải qua đào tạo nghề trợ giúp pháp lý, công chứng viên, đấu giá viên đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp nên thực hiện thống nhất chế độ, chính sách như: phụ cấp công vụ, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên./. 


B.H  (Cập nhật ngày 25-10-2017)    Các tin liên quan:
  Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Tư pháp theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP (16-10-2017)
  Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (06-10-2017)
  Sở Tư pháp Bình Định: Trực báo công tác Tư pháp Quý III và định hướng chương trình công tác Quý IV/2017 (22-09-2017)
  Kết quả thực hiện công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2017 tại tỉnh Bình Định (21-09-2017)
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (31-08-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 • Lãnh đạo Khối thi đua Nội chính tỉnh chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ trao giải Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức
 • Đoàn Sở Tư pháp tham gia Hội thao Giải kéo co năm 2018 do Khối Nội chính tỉnh tổ chức
 • Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội thao Giải kéo co năm 2018
 • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia giải bóng đá Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2018
 • Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
 • Gặp mặt chia tay đồng chí Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Danh bạ điện thoại và Email
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Đánh giá trực tuyến
Thông báo Đấu giá QSDĐ
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Lấy ý kiến VBQPPL
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 1162167
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp