TRANG CHỦ    TIN TỨC HOẠT ĐỘNG    HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Bộ Tư pháp
Công thông tin điện tử pháp điển
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh
Công báo tỉnh Bình Định
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định
Trung tâm DVBĐGTS
Văn phòng Thừa phát lại Bình Định
Cơ sở dử liệu TTHC
Luật Việt Nam
Văn phòng điện tử
Thư điện tử công vụ
Phần mềm chỉ đạo điều hành
Triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, ngừa rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Ngày 02/6/2017, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tham gia Hội nghị có trên 70 đại biểu là cán bộ pháp chế các sở, ngành, Ban quản lý Khu kinh tế, Cục thuế, Cục Hải quan, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và gần 30 đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã triển khai và định hướng các nội dung, vai trò, hình thức, nhiệm vụ cần thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các nội dung chủ yếu: Giới thiệu tổng quan những nội dung của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Triển khai Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh đến năm 2020. Đồng thời đã được nghe các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trình bày, phản ảnh, kiến nghị những vướng mắc trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nhu cầu hỗ trợ pháp lý để xác định nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện trong việc hỗ trợ pháp lý theo nhu cầu của các doanh nghiệp tham dự tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 100/QĐ-UBND để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Hội nghị đã xác định các nhóm giải pháp, công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện có hiệu quả, chất lượng trên các lĩnh vực như sau:

Một là: Về xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp: Các Sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, xác định cụ thể văn bản hết hiệu lực thi hành hoặc có nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận để tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động.

Hai là: Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp: Các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực: Ký kết, thực hiện hợp đồng, đất đai, thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, lao động, bảo vệ môi trường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp và một số lĩnh vực khác. Ngoài ra, cần nghiên cứu tham mưu tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Tọa đàm giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; qua đó, trao đổi, đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bằng các bằng các hình thức thích hợp với trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị.

Ba là: Về xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời,phối hợp với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp tại địa phương một cách có trọng tâm, trọng điểm.

Bốn là: Về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm kịp thời trả lời yêu cầu, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo đúng quy định. Các yêu cầu về giải đáp pháp luật được gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành cần giải đáp pháp luật kịp thời cho doanh nghiệp bằng các hình thức văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp nhận yêu cầu và giải đáp pháp luật hoặc phối hợp với các cơ quan khác để giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, sáng tạo.

Năm là: Về tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật: Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương.

Sáu là: Đối với các doanh nghiệp, cần chủ động đề xuất kiến nghị, nhu cầu hỗ trợ của mình về mặt pháp lý cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để các cơ quan, đơn vị chủ động có kế hoạch đáp ứng tốt hơn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, để các cơ quan này thực sự là người đồng hành của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển./.


Lê Kim Chinh  (Cập nhật ngày 05-06-2017)    Các tin liên quan:
  Sở Tư pháp Binh Định tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (31-05-2017)
  Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên quan đến việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật (30-05-2017)
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (24-05-2017)
  Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo văn bản (19-05-2017)
  Một số khó khăn, vướng mắc về vấn đề giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (17-05-2017)
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định – Nguyễn Phi Long làm việc với Sở Tư pháp về tình hình hoạt động của đơn vị
 • Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữ Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2018-2022
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Sở Tư pháp tổ chức gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8-3
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Bộ Chỉ huy quân sự tinh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Lãnh đạo Sở Tư pháp thăm và chúc tết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn tặng quà lưu cho đồng chí Mai Quốc Tuấn nguyên Trưởng phòng tư pháp huyện Tây Sơn về hưu năm 2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn thừa ủy quyền Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2017
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu (ngoài cùng bên phải) thừa ủy quyền Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp
 • Sở Tư pháp tham gia Giải bóng đá do Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức năm 2017
 • Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp ủng hộ đồng bào tỉnh Bình Định bị thiệt hại do cơn bão số 12
 • Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Gặp mặt Ngày phụ Nữ Việt Nam 20/10
 • Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Võ Thị Thu Sương
 • Đồng chí Lê Văn Toàn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng quà cho đồng chí Khăm-bang Pha-sá-vèng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sekong
 • Nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2017), đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Bưu Điện tỉnh Bình Định gửi hoa chúc mừng Sở Tư pháp BĐ
 • Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2017
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định và Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã tặng Sở Tư pháp Champasak 8 bộ máy vi tính, 2 máy in
 • Ban Điều hành và các thành viên mô hình Sở Tư pháp Bình Định an toàn về an ninh trật tự
 • Nam vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 8, tính từ phải sang trái) đạt giả Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Nữ vận động viên Đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp (đứng vị thứ 2 và 6 tính từ phải sang trái) đạt giải Khuyến khích tham gia Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Vân động viên Công đoàn Sở Tư pháp (nữ, áo màu xanh) đạt giải Khuyến khích toàn đoàn, Giải việt dã Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV - năm 2017
 • Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2019
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3/1910 - 08/3/2017
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Đánh giá trực tuyến
Dịch vụ công trực tuyến
Lấy ý kiến VBQPPL
Quyết định hủy Giấy CNQSDĐ
Danh bạ điện thoại và Email
Tiềm hiểu pháp luật trực tuyến
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               34
  Số lượt truy cập: 1075778
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp