Bộ Tư phápCơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luậtVăn bản chỉ đạo điều hành của tỉnhCông báo tỉnh Bình ĐịnhTrung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình ĐịnhTrung tâm DVBĐGTSVăn phòng Thừa phát lại Bình ĐịnhCơ sở dử liệu TTHCLuật Việt Nam
 
 
  
        HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai Kế hoạch Công tác của Sở Tư pháp Bình Định năm 2017
Thực hiện Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2017, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 20/02/2017 ban hành Kế hoạch công tác của Sở Tư pháp Bình Định năm 2017. Theo đó:
 
  Họp trực báo tháng 02/2017 và triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2017
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2017
  Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017
        HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày 26/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4794/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng và thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Giao cơ quan Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
  Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố các thủ tục hành chính trên lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
  Sở Tư pháp phối hợp với bưu điện Bình Định bàn giải pháp tăng cường triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến
  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp
        HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Tham gia cung cấp tin bài cho Bản tin tư pháp Bình Định
Nhằm nâng cao chất lượng Bản tin Tư pháp Bình Định, phản ánh kịp thời và đầy đủ hoạt động công tác tư pháp nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói riêng ở các lĩnh vực, các cấp, vừa qua, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 42/STP-PBGDPL về việc tham gia cung cấp tin, bài cho Bản tin Tư pháp Bình Định.
 
  Ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện Tạp chí truyền hình “Pháp luật và đời sống” năm 2017
  Thị xã An Nhơn: Tổ chức Hội thi Học sinh Trung học phổ thông thị xã An Nhơn tìm hiểu pháp luật
  Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 02-1133/TTg trên địa bàn tỉnh Bình Định
        HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, RÀ SOÁT VBQPPL VÀ QL XỬ LÝ VPHC, THEO DÕI TÌNH HÌNH THPL
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ngày 16/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt (sau đây gọi là cưỡng chế) theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư này không áp dụng đối với chi phí cưỡng chế trong lĩnh vực thuế, hải quan.
 
  Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017
  Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
  Quy định mới về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
        HOẠT ĐỘNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Sở Tư pháp tỉnh Bình Định phê duyệt Kế hoạch công tác hành chính tư pháp năm 2017
Để triển khai, thực hiện Quyết định số 4939/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác trọng tâm công tác tư pháp của tỉnh Bình Định năm 2017; Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Ban hành Kế hoạch công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2017. Phòng Hành chính tư pháp trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác của Phòng Hành chính tư pháp năm 2017.
 
  Thanh tra sở triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý I, năm 2017
  Một số tồn tại và hạn chế của công tác hộ tịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
  Quy định mới của Bộ Tài chính về công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi
        HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Đảng uỷ Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày 24/02/2017, Đảng uỷ Sở Tư pháp Bình Định tổ chức cho Đảng viên, quần chúng toàn Đảng bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Tham gia học tập gồm có toàn thể đảng viên, quần chúng đang công tác tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.
 
  Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức họp công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
  Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Xây dựng, Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
  Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017
        HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC KHÁC
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013
Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017.
 
  Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
  UBND TP.Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
  Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
     HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” của Bộ Tư pháp cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam
 • Giám đốc Sở Tư pháp trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2016
 • Đồng chí Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2016
 • Giao lưu bóng đá Chi đoàn Sở Tư pháp - Chi cục THADS - Viện Kiểm sát - Phòng PA83 CA Tỉnh
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
 • Giám đốc sở Tư pháp (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Công chứng tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016 -2021
 • Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định chụp ảnh lưu niệm
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đồng chí Lê Quý Đôn
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị phổ biến Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặt biệt và Luật Qu
 • Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định
 • Đồng chí Lê Văn Toàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị phổ biến Bộ Luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015
 • Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khóa V mở tại Bình Định
 • Nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường về thăm và làm việc tại Bình Định
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật Hình sự
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính
 • Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Văn Toàn thừa ủy quyền UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 • Đồng chí Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương
 • Đ/c Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác PBGDPL năm 2015
 • Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai công tác năm 2016
 • Sở Tư pháp Bình Định tham gia giải việt dã năm 2016 do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức
 • Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016
 • Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
 • Đ/c Nguyễn Bá - Phó GĐ Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp cấp xã năm 2015
 • Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền trung và Tây nguyên
 • Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sơ dữ liệu quốc gia về pháp luật tại điểm cầu tỉnh Bình Định
 • Công đoàn viên chức cơ sở Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017
     THÔNG BÁO
     VIDEO
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Dịch vụ công trực tuyến
Dich vụ cấp phiếu LLTP trực tuyến
Số điện thoại liên hệ cấp LLTP
Đánh giá trực tuyến
     LIÊN KẾT WEB
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               14
  Số lượt truy cập: 763281
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
Trụ sở: 139 Lê Lợi - TP.Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772. Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Toàn - Giám đốc Sở Tư pháp