Chủ nhật, 26/10/2014

THÔNG BÁO - NIÊM YẾT

Danh sách cấp phiếu LLTP tháng 10/2014
( 03.03.14 )

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tài liệu góp ý Dự thảo, ngày 29/9/2014
( 27.08.14 )
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại
( 06.06.14 )

LỚP ĐẠI HỌC LUẬT

Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định Thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học mở tại Bình Định
( 08.08.14 )
Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V Thời khóa biểu năm học 2014 - 2015 lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học Khoá V
( 17.08.12 )

Liên kết website

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay174
mod_vvisit_counterTất cả371815
Nghiên cứu, trao đổi: Một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính
Thứ ba, 20 Tháng 8 2013 15:10
Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 3 thông qua vào ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.
Để triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013, ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính nói riêng. Theo đó, tại Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 26 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định: Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có nhiệm vụ, quyền hạn: Chủ trì hoặc phối hợp trong việc đề xuất, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi chung và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện việc thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; thiết lập, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính.
Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp trong việc thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề xuất biện pháp giải quyết; chịu trách nhiệm sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tư pháp còn có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan trình Thủ tướng Chính phủ quy định biên chế, bảo đảm kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính.
Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định: Trách nhiệm của UBND các cấp trong việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình đến UBND cấp huyện trước ngày 05/4 đối với báo cáo định kỳ 6 tháng, trước ngày 05/10 đối với báo cáo hàng năm (Điểm a, Khoản 1, Điều 30). Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10/4 đối với báo cáo định kỳ 6 tháng, trước ngày 10/10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương (Điểm b, Khoản 1, Điều 30).
Nội dung thống kê và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định rất cụ thể tại các Điều 24, 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thời điểm lấy số liệu báo cáo 6 tháng, từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 31/3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, từ ngày 01/10 năm trước đến ngày 30/9 năm sau.
UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp. 
Như vậy, theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP thì Ngành Tư pháp có thêm nhiệm vụ mới, giúp Chính phủ và UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Tham mưu, đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các tổ chức và cá nhân trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
     Qua nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong phạm vi bài viết này, tôi xin đề xuất một số nội dung để góp phần thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính:
1. Bộ Tư pháp sớm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và cơ sở vật chất để Ngành Tư pháp nói riêng và các bộ, ngành, địa phương nói chung có điều kiện thực thi nhiệm vụ.
2. Bộ Tư pháp sớm ban hành Thông tư xây dựng biểu mẫu thống kê, báo cáo, hướng dẫn về công tác tích hợp cơ sở dữ liệu cấp tỉnh và quốc gia. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.
3. Sở Tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; nghiêm túc thực hiện các Điều 24, 25 và 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện việc gửi các quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác cho cơ quan tư pháp cùng cấp và Sở Tư pháp theo quy định tại Khoản 6, Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính.
4. Các sở, ban, ngành, địa phươngtrong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần chủ động, tích cực cung cấp thông tin về việc xử phạt, xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền tại đơn vị mình cho Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
5. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, công chức trong Ngành Tư pháp và cán bộ, công chức thuộc tổ chức pháp chế các sở, ngành  không ngừng nghiên cứu, học hỏi và trau dồi những kiến thức mới, văn bản pháp luật mới có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác mà Quốc hội và Chính phủ giao./.
♦ Trần Văn Sang - Phó giám đốc Sở
 

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN